Zoeken naar psychotherapie betekenis

 
psychotherapie betekenis
Wat is psychotherapie? Praktijk Galena.
Wat is psychotherapie? Psychotherapie heeft tot doel je psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, je te begeleiden in je groeiproces en/of ruimte te creëren voor betekenis en zingeving. De behandelmethode bestaat uit gesprekken die jou helpen op verschillende vlakken.
Wat is psychotherapie? Itaca.be.
Het gaat er niet zo zeer om hoe de psycholoog / psychotherapeut uw problemen ziet, het gaat er vooral om welke betekenis de problemen hebben voor u. Persoonsgericht werken betekent ook dat u, in overleg met uw therapeut, bepaalt wat u met de therapie wilt bereiken. Wat doet een cliëntgerichte therapeut? Een cliëntgericht psychotherapeut nodigt u uit te ervaren wat er in u omgaat. Daarbij komen emoties los, zoals kwaadheid, verdriet of blijdschap. In de psychotherapie kunt u deze gevoelens gaan verwerken en aanvaarden.
Wat is experiëntiële psychotherapie?
Wat is experiëntiële psychotherapie? Inamo biedt counseling en psychotherapie voor adolescenten en volwassenen vanuit het experiëntieel therapiemodel. Een experiëntieel therapeut vertrekt vanuit een positief mensbeeld: Hij gaat er vanuit dat elke mens zichzelf kan genezen mits hij contact kan maken met zijn beleving. Hoe hij zich voelt, wie hij is, wat hij nodig heeft. zijn de vragen die er toe doen. Je laat een plant niet groeien door er aan te trekken. Experiëntieel staat voor ervaren, beleven, gewaarzijn. Bij ons staan beleving en betekenis op de voorgrond.
Visie People Development.
Het zijn cirkels die mekaar beïnvloeden in hun ontwikkeling. De helpende relatie in psychotherapie is een hefboom in deze persoonlijke groei. In relatiebegeleiding staat de kwaliteit van de relatie centraal. Maar ook hier speelt persoonlijke groei een rol van betekenis.
Villegas Therapie.
Zie ook: www.lerenoverleven.be. Gestalttherapie is de psychotherapie van het contact. Contact is even noodzakelijk als water en lucht. Mensen zijn sociale wezens: een mens is verbonden met zijn, gezin, werk, familie, vrienden, buren en de bredere omgeving. Mensen ervaren psychische en fysieke problemen als dat contact om een of andere reden verstoord is. Je voelt je dan niet goed meer in je vel. Een Gestalttherapeut staat stil bij je ervaring hierrond, je emotioneel en fysiek gewaarzijn, de betekenis van je rol in een bepaalde situatie, hoe je ermee omgaat.
Psychodynamische Psychotherapie PP GGz De Viersprong.
In psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert.
psycholoog psychotherapeut Kuurne.
psychotherapeut experiëntiële psychotherapie. bijkomende opleidingen: Gestalttherapie, Cape cod model. gestalttherapeutische methode om te werken met families en koppels., contextuele therapie, HSF Human Social Functioning. Werkdomein: individuele therapie: volwassenen en kinderen oa speltherapie, gezinstherapie, relatietherapie. Vanuit mijn opleidingen en mensvisie probeer ik mijn cliënten. steeds te benaderen vanuit de gehele context: een kind kan nooit los. gezien worden van de ouders, een koppel draagt met zich deels het. verleden van de eigen ouders mee, een adolescent is tegelijk verbonden. met en wil zich losmaken van de eigen context. Ik probeer de cliënt te. helpen bij het doorleven, symboliseren en verwoorden van de. persoonlijke ervaringen om zo dichter bij de beleving te komen. niet alleen kijken naar de problemen zelf die zich aandienen, maar meer. de nadruk leggen op de manier waarop de cliënt ze ervaart, welke. betekenis ze hebben en hoe de cliënt ermee opgaat.
Het Appèl Psychotherapie.
Via psychotherapie trachten we je draagkracht te vergroten, je kwaliteiten optimaler te benutten en je inzicht te verruimen waardoor je meer mogelijkheden kan ervaren om problemen aan te pakken. Groei, ontwikkeling en evolutie hebben voor elke mens een eigen betekenis.

Contacteer ons